Generell informasjon


Gjennom prosjektperioden 2019-2023 har forskningsleder i EpilepsiNett, Marte Bjørk, etablert et omfattende registerbasert datasett som danner grunnlaget for EpilepsiNetts videre forskning. Datamaterialet er sammensatt av variabler fra ulike nasjonale registre, inkludert Norsk Pasientregister, Reseptregisteret og Dødsårsaksregisteret. Dataene kobles til detaljerte kliniske opplysninger fra en pasientkohort av unge med generalisert epilepsi ved Drammen sykehus. I første halvdel av 2023 er databasen komplett, og alle formelle godkjenninger er på plass. 

EpilepsiNetts forskergruppe er tverrregional, akkurat slik nettverket var tenkt da det ble etablert. Alle fire helseregioner og de største miljøene innen epilepsiforskning i Norge er representert i EpilepsiNetts forskergruppe, i tillegg til brukerorganisasjonen Epilepsiforbundet. EpilepsiNetts forskergruppe skal arbeide aktivt med registerdataene som er hentet inn og sørge for vitenskapelige publikasjoner. I neste omgang skal denne informasjonen danne grunnlag for evidensbasert oppfølging i pasientenes nærmiljø, gjennom EpilepsiNetts arbeidsområde 3 (kommunalt samarbeid).

Hør om EpilepsiNetts forskning i podcasten Nytt og Nyttig: Episode 6 - Nasjonalt nettverk for bedre epilepsiomsorg.


EpilepsiNetts forskergruppe på skriveseminar, november 2023. Bak f.v. Marte Roa Syvertsen (Drammen sykehus/Vestre Viken), Ola Nakken (Ahus), Kristin Alfstad (SSE/OUS), Sverre Myren (Ålesund sjukehus/Helse Møre og Romsdal), Martha Seim Realfsen (Ahus), Nils Erik Gilhus (Haukeland/Helse Bergen/UiB), Silje Alvestad (SSE/OUS). Foran f.v. Eline Revdal (St. Olavs Hospital), Kari Aaberg (SSE/OUS), Ida Stenshorne (Drammen sykehus/Vestre Viken), Eline Dahl-Hansen (Drammen sykehus/Vestre Viken), Antonia Villagrán Lillo (SSE/OUS), Maryam Shirzadi (St. Olavs Hospital/NTNU)


EpilepsiNetts forskergruppe

Ledelse

Marte Roa Syvertsen (leder for EpilepsiNett), Vestre Viken HF

Marte Bjørk (forskningsleder), Haukeland universitetssjukehus


Søyle I: Skolegang og yrkesaktivitet

Kari Aaberg (leder), Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Ola Nakken, Akershus universitetssykehus

Martha Seim Realfsen, Akershus universitetssykehus

Ida Stenshorne, Vestre Viken HF


Søyle II: Psykisk helse og dødelighet

Kristin Alfstad (leder), Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Maryam Shirzadi (leder), St. Olavs Hospital

Antonia Villagrán Lillo, Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Sverre Myren, Ålesund sjukehus

Eline Revdal, St. Olavs Hospital


Søyle III: Helsetjenester og brukerstyrt epilepsioppfølging

Jeanette Koht (leder), Oslo universitetssykehus

Marte Roa Syvertsen (leder), Vestre Viken HF

Eline Dahl-Hansen, Vestre Viken HF


Øvrige medlemmer

Susanne Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Gernot Hlauschek, Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Morten Lossius, Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Silje Alvestad, Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Nils Erik Gilhus, Haukeland universitetssjukehus

Jørn Mandla Sibeko, Epilepsiforbundet